Dokumentumok

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ: 

 

KISS ZOLTÁN GYULA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ (székhely: 8227 FELSŐÖRS, MALOMVÖLGY UTCA 27. ,nyilvántartási száma: 51717474 ,

és KISS-SZABÓ ÁGNES EGYÉNI VÁLLALKOZÓ (székhely: 8226 ALSÓÖRS, HAMVAS BÉLA UTCA 3.,nyilvántartási száma: 53049669)

és KISSNÉ UGHY BERNADETT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ  (székhely: 8227 FELSŐÖRS,MALOMVÖLGY UTCA 27. ,nyilvántartási száma: 56178180)

és SZABÓ KÁLMÁN EGYÉNI VÁLLALKOZÓ (székhely: 8227 FELSŐÖRS, JÓZSEF ATTILA UTCA 7. ,nyilvántartási száma: 56138108) a továbbiakban együttesen adatkezelő), mint együttműködő ingatlanközvetítők (a 2021. július 1-jén kötött, ügyvéd által ellenjegyzett együttműködési megállapodás alapján)  a jelen adatvédelmi tájékoztatóval tájékoztatják a balatoniotthon.hu oldalt felkeresőket az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, eleget éve ezzel az adatkezelésről szóló 2016/ 679 sz. EU rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. §-a által előírt, személyes adatkezeléshez kapcsolódó, előzetes tájékoztatási kötelezettségének.

 Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelő adatkezelési gyakorlata az 2016/ 679 sz. EU rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (továbbiakban: Info törvény.) alapul, az adatkezelés jogalapja e törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az oldalon érdeklődő vagy regisztráló érintett önkéntes hozzájárulása.

Az Ön önkéntes hozzájárulása alapján (2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv. 5. § (1) a) pont) az Ön személyes adatainak kezeléséhez az Adatkezelővel kötött megbízási szerződés aláírásával, vételi/eladási ajánlat Adatkezelőn keresztül megtételével vagy az ajánlatnak az Adatkezelővel való közlésével járul hozzá. Ön hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez azzal is, ha az Adatkezelővel való személyes, telefonos, elektronikus vagy egyéb úton felveszi a kapcsolatot tájékoztatás kérése céljából, vagy ezen utak valamelyikén szerződéskötési, eladási vagy vételi ajánlatot tesz, és ebből a célból személyes adatait megadja. 

Bizonyos személyes adatokat az Adatkezelő azért gyűjt és kezel, mert törvényi előírás is elrendeli (Infotv. 5. § (1) b) pont). Ilyen törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény törvény (továbbiakban: Pmtv.), amely előírja az Adatkezelő számára, hogy az ügyfélnek minősülő személyek ügyfél-átvilágítását elvégezze, és meghatározott személyes adataikat rögzítse és ezen adatokat, valamint a kapcsolódó dokumentumokat megőrizze.

Személyes adatok kezelése alapulhat továbbá az adózásra, ill. a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó törvényeken, mint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény. Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul a Pmtv. vagy más törvény rendelkezésén.

Az Info törvény alapján a tájékoztató által használt fogalmak:

-adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; -érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

– személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

-hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

– tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri. Az adatkezelés elvei Az 2016/ 679 sz. EU rendelet és az Infó törvény 4.§ (1) bekezdése szerint az érintett személyes adata kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. A törvény szerint az érintettnek csak olyan személyes adata kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az érintett személyes adata csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelő a törvény adatbiztonsági követelményeit figyelembe véve jár el. Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok: a.) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont b.) kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság. c.) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont d.) Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. e.) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

 Az adatkezelés célja Az adatkezelés célja a balatoniotthon.hu honlapon található, a szolgáltatás iránt érdeklődő érintettek a szolgáltatások érintettekkel való megismertetése, az érintettekkel való kapcsolattartás, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása.

Az érintett az adatkezelőnél személyesen a honlap használatával adja meg a fenti adatok vonatkozásában az adatkezeléshez való önkéntes hozzájárulást.

A hozzájárulás kiterjed adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, törlése és megsemmisítése műveletekre is.

Az érintett az e-mail címének megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére az adatkezelő a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, valamint tájékoztatókat küldjön. Az adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében

Az adatkezelés időtartama Az adatkezelés időtartama az adat közlésének időpontjától az adatnak az adatkezelő általi törléséig tart.

A személyes adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról az alábbi táblázatból kap részletes tájékoztatást.

Érintett Kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Ingatlan tulajdonos (eladó) családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság,

születési hely és idő,

anyja születési neve,

lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma

Ingatlanközvetítésre, ill. értékbecslésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése, a Pmtv. szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzése Infotv. 5. § (1) bek. b)

pont (kötelező adatkezelés)

Pmtv. 7-9. §

 

Infotv. 5. § (1) bek. a) pont

(önkéntes hozzájárulás)

A megbízás teljesítésétől vagy megszűnésétől számított 8 évig
Ingatlan tulajdonos (eladó) adóazonosító jel, személyi azonosító jel, bankszámla szám, telefonszám, e-mail cím

 

Az ingatlan következő adatai: eladó ingatlan címe és helyrajzi száma, ingatlan jellege (pl. családi ház, társasház, telek), vételár, eladás időpontja, építés éve, fekvés (belterület, külterület), építési állapot (pl. új, újszerű, felújított, használt, felújítandó, bontandó), telek területe és belső terület (hasznos alapterület), építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, ingatlan külső/belső állapota, ingatlanról készült fényképfelvételek, alaprajz.

Szükséghez képest az

az ingatlan egyéb tulajdonságai és műszaki adatai.

Ingatlanközvetítésre, ill. értékbecslésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése.

Az Adatkezelő esetleges jogérvényesítésének elősegítése.

 

Az ingatlan adatainak statisztikai és értékesítési adatbázis képzés és értékbecslés céljára való felhasználása, kivéve: ügyfél neve, házszám.

Infotv. 5. § (1) bek. a) pont

(önkéntes hozzájárulás)

Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig, vagy ha ez hosszabb, akkor a megbízás teljesítésétől/megszűnésétől számított 5 évig.

 

A statisztikai és értékbecslési célból kezelt adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított 10 évig.

Vevő,

ajánlattevő

családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság,

születési hely és idő,

anyja születési neve,

lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma

Ingatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése, a Pmtv. szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzése Infotv. 5. § (1) bek.

b) pont

(kötelező adatkezelés)

Pmtv. 7-9. §

 

Infotv. 5. § (1) bek.

a)       pont (önkéntes

hozzájárulás)

Az adatrögzítéstől számított 8 évig
Vevő,

ajánlattevő

adóazonosító jel, személyi azonosító jel, telefonszám, e-mail cím Ingatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése Infotv. 5. § (1) bek.

a) pont (önkéntes hozzájárulás)

Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig
Megtekintő Név, anyja neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím Ingatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az Adatkezelő esetleges jogérvényesítésének elősegítése Infotv. 5. § (1) bek.

a)       pont (önkéntes

hozzájárulás)

Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig
Egyéb érdeklődő, vevőjelölt Név; telefonszám; e-mail cím; keresett ingatlannal kapcsolatos információk: jellege, elhelyezkedése (város/kerület), terület szobaszám, emelet, fűtési mód, legalacsonyabb/legmagasabb ár Tájékoztatás, érdeklődő megkeresésére való válaszadás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás) Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 3 évig, ismételt érdeklődés esetén az újabb megkereséstől számított legfeljebb 3 évig
Hirdető Név, e-mail cím, telefonszám

Az ingatlan adatai: ingatlan fekvése (település, kerület, közterület neve, emelet),  ingatlan jellege, építés éve, tájolás, kilátás, építési állapot, alapterület, telekterület, belmagasság, építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, parkolási lehetőség, irányár, fényképfelvételek, hirdetés szövege.

Hirdetési szolgáltatás nyújtása az Adatkezelő honlapján.

 

Az ingatlan és a hirdetés adatait statisztikai és értékesítési adatbázis képzése és értékbecslés céljára használni.

Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás) A megadott adatok közül a nevet, e-mail címet, telefonszámot, a házszámot az Adatkezelő legfeljebb az adatrögzítéstől számított 5 évig.

 

Az ingatlan fent fel nem sorolt adatait az Adatkezelő statisztikai és értékbecslési célból az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb az adatrögzítéstől számított 10 évig

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintett jogok:

hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés); -amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

-törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

az adat kezelésének korlátozása;

-a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

-személyes adatainak harmadik személyszolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

-bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése;

vagy –tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Az érintett ezzel kapcsolatos kéréseit írásban, az adatkezelő hivatalos címére küldött ajánlott levélben vagy elektronikus úton terjesztheti elő. Az adatkezelő az érintett kérésére adatait indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni, amennyiben az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által megadott címre vagy emailcímre.

Jogorvoslat Az érintett esetleges jogsérelemmel kapcsolatos eljárására valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó törvényi rendelkezéseket az 2016/ 679 sz. EU rendelet és Infó törvény tartalmazza. Adatvédelmi incidens (személyes adat jogellenes kezelése vagy felhasználása esetén) az adatkezelő az adatvédelmi incidens tudomására jutásától számított legkésőbb 72 órán belül köteles bejelenteni a történteket.

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsértés esetén a törvényben foglaltak szerint panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: http://www.naih.hu , E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvény alapján annak érdekében, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes, kifejezett és egyértelmű legyen, valamint megfelelő tájékozta-

táson alapuljon, az adatkezelő az adatkezelés előtt minden esetben előzetesen, egyértelműen és részletesen, a jelen adatvédelmi tájékoztató ismertetésével tájékoztatja az érintettet a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A jelen tájékoztatást az érintett: balatoniotthon.hu honlapon ismerheti meg, azt az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételével, ráutaló magatartással fogadja el. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az érintett az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
– postai úton 8227 Felsőörs, Malomvölgy u.27.
– e-mail útján balatoniotthon@gmail.com
– telefonon +36 30-3122451 számon. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók adatai:- tárhely-szolgáltató,technikai háttér:

MAGYAR HOSTING KFT.

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Adószám: 23495919-2-41 | EU VAT: HU23495919

info@mhosting.hu

www.mhosting.hu
Tel: +36 1 700 2323 | Fax: +36 1 700 2254